நாட்டுப்புறப்பாடல், ஆடல் வகைகள்

 1. ஓராட்டு
 2. ஒப்பு
 3. கும்மி (கொம்மி)
 4. ஒயில் கொம்மி / கும்மி
 5. மாரியம்மன் பாட்டு
 6. தெம்மாங்கு
 7. தாலாட்டுப்பாடல்
 8. கும்மிப்பாடல்
 9. ஏற்றப்பாடல்
 10. உடுக்கைப்பாடல்
 11. ஒப்பாரிப்பாடல்
 12. காவடிச் சிந்து
 13. கோலாட்டு
 14. கழியல்
 15. பொய்க்கால் குதிரை
 16. சாமியாட்டம்
 17. சாட்டை வீச்சு
 18. களியான் கூத்து/ கணியான் கூத்து
 19. கழைக்கூத்து
 20. இராம நாடகம்
 21. குறவஞ்சி நாடகம்
 22. நொண்டி நாடகம்
 23. தரவு :  இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்:

  தமிழ்ச்சிமிழ்