நெடுங்கணக்கு தமிழில் மட்டுமே உள்ளது

  எழுத்துகள் நெடுங்கணக்கின் நிலையை அடைவதற்கு முந்தைய காலங்களில் பெற்றிருந்த உருவங்களைப் பற்றிய குறிப்புகள். தமிழைத் தவிர வேறு இந்திய மொழிகளில் உள்ள இலக்கியங்களில் காணப்படவில்லை.

– முனைவர்.க.சுப்பிரமணிய ஐயர்

G._Subramania_Iyer01