ஐ! ஐ! ஐ! தேர்தல் வந்தாயிற்று!


அறமும் பிறவும் இனிமேல் அழகாய்க் கழுவேறும்
கொள்கையை விளக்க சிறு குறு கூட்டம் ஆர்ப்பரிக்கும்
சகலமானவருக்கும் சாராய விருந்து நிறைவேறும்
சாதியும் சடங்கும் சிறிது காலம் முன்னிலை பெறும்
பெயர் சூட்டலும் பிள்ளை கொஞ்சலும் பித்தமாக்கும்
காணும் போதெல்லாம் கனிவான விசாரிப்பு கடமையாகும்
மாவட்டம் வட்டம் ஒன்றியங்களைச் சந்திப்பது இயல்பாகும்
மந்திரிக்கு நாமே மகத்துவ மூலிகையாய்க் காட்சியளிப்போம்
தேர்தல் சந்தை முடியும் வரை விலையுள்ள
பொருளாய் நாளும் வலம் வருவோம்
திருவிழாவிற்குப் பின்னே
மழிக்கப்பட்ட தலையாய் மாறிவிடுவோம்.

_ நன்னாடன்

– எழுத்து, 11.03.2019