சாக்கடை  தருமோ நறுமணமே!

உள்நோக்கம் தீதாய் ஊருக்கு நல்லதாய்

சொல்செயல் காட்டிடும் சூது மனமே

நோக்கம் மறைத்திடும் நுட்பம் அறிந்தாலும்

சாக்கடையும் என்றும் தருமோ நறுமணமே

 

ச.சுதாகர்