தமிழே நீ வாழி!

தூய தமிழே நீவாழி!
தொன்மைத் தமிழே நீவாழி!
பாயும் அமுதின் ஊற்றைப்போல்
பழகும் தமிழே நீவாழி!
ஆய நூல்கள் அணிகலனாய்
அணிந்த தமிழே நீவாழி!
தாயின் சிறந்தாய் நீவாழி!
தங்கத் தமிழே நீவாழி!

  • கவிஞர் சந்தர் சுப்பிரமணியன்
  • வலைத்தமிழ்