மகுடைக்குக் காலன்!

 

தனித்திருக்கிறேன்

விழித்திருக்கிறேன்

பொறுத்திருக்கிறேன்

வெறுத்திருக்கிறேன்!

 

காலனாக வரும்

மகுடைக்குக்

காலனாகக்

காத்திருக்கிறேன்!

 

என்னைத்தொற்றும் நோய்மி

என்னோடு அழியட்டும்!

என் உயிரைக் குடிக்கும் அதன்

உயிரைக் குடிக்கிறேன் நான்! 

 

என் தலைமுறைக்காக

என் தலை வீழத்

தயங்கேன்!

 

என்னுயிரோடு

இந்நோய்மி  இறக்குமாயின்

மண்ணுயிர்க்கிரையாய்

மாண்டிடத் துணிகிறேன்!

 

மகுடையைக்

கொல்லத் தனித்திருப்போம்

விழித்திருப்போம் காத்திருப்போம்!

 

இவண்

ஆற்காடு க. குமரன்

9789814114