யதார்த்தா பென்னேசுவரன்

என் கலை இலக்கியப் பயணம்
யதார்த்தா பென்னேசுவரன்
குவிகம் இணையவழி அளவளாவல்
ஆடி 02, 2052 ஞாயிறு 18.07.2021
மாலை 6.30

கூட்ட எண் / Zoom Meeting ID: 6191579931 –
கடவுக்குறி / passcode kuvikam123
அல்லது
இணைப்பு https://bit.ly/3wgJCib 
youtube இணைப்பு
https://bit.ly/3v2Lb38

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும். நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்க விரும்புகிறோம்.