ஐப்பசி 23, 2051 / 08.11.2020

மாலை 6.30

குவிகம் இணைய வழி அளவளாவல்

தமிழும் மலையாளமும்: முனைவர் மா.நயினார்

புத்தக அறிமுகம்எங்கம்மா போனே?

 நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.   நிகழ்வுவைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்கி 19.30 மணிக்கு முடிக்க விரும்புகிறோம்      
நிகழ்வில் இணைய 
 
அணுக்கிக் கூட்ட எண்  / Zoom Meeting ID:  834 2492 8218         
கடவுக்குறி  /  Passcode: 637778
பயன்படுத்தலாம் அல்லது   

https://us02web.zoom.us/j/83424928218?pwd=SVFhdS9YT2ZmTGp4M0owYzRGRlhJdz09

இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்