மார்கழி 20,21, 2048 * வியாழன், வெள்ளி  * சனவரி 4,5, 2018

தமிழ் உயராய்வு மையம்

திரு சேவுகன் அண்ணாமலை கல்லூரி

 

மலேசியா தமிழ் இலக்கியக் கழகம்

மலேசியா

இணைந்து நடத்தும்

பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்

“சங்கக்காலத்தமிழரின் சடங்குகள்”