தனித்தமிழ் இயக்க நூற்றாண்டு நிறைவு விழா,

திருச்சிராப்பள்ளி.

 

ஆனி/ஆடவை 31, 2048 / சூலை 15, 2017

காலை 9.45 முதல் இரவு 7.30 வரை

தூய வளனார் கல்லூரிக்குமுகாய மன்றம்,

திருச்சிராப்பள்ளி