ஆவணி 07, 2048 / 23.08.2017 காலை 10.00

சென்னைப்பல்கலைக்கழத் தமிழ்மொழித்துறை

உ.வே.சா.நூல்நிலையம்

சென்னை

பத்துப்பாட்டு நூல் வெளியீட்டு விழா

பத்துப்பாட்டுச் சிறப்புக் கருத்தரங்கம்