கருத்தூன்றிப் பயிலுக!

கவனமாக எழுதுக!

சிறப்பாகத் தேர்ச்சி பெறுக!

வாழ்வில் உயர்க!

என மாணாக்கர்களை

‘அகரமுதல’ வாழ்த்துகிறது!

+ 2 தேர்வு அட்டவணை

தேர்வு நேரம்:  காலை 10.00  மணி –  நண்பகல் 1.15 மணி

 writing exam 2

நாள்

பாடம்

மார்ச்சு 1    மொழித்தாள் 1
மார்ச்சு 4     மொழித்தாள் 2
மார்ச்சு 6     ஆங்கிலம் 1
மார்ச்சு 7     ஆங்கிலம் 2
மார்ச்சு 11     இயற்பியல், பொருளியல்
மார்ச்சு 14     கணக்கு, விலங்கியல், நுண்ணுயிரியல், சத்துணவு
மார்ச்சு 15     வணிகவியல், மனையியல், புவியியல்
மார்ச்சு 18     வேதியியல், கணக்குப் பதிவியல்
மார்ச்சு 21     உயிரியல், வரலாறு, தாவரவியல், வணிகக் கணிதம்
மார்ச்சு 25     தொடர்பு ஆங்கிலம், இந்தியப்பண்பாடு, கணினி அறிவியல், உயிரி வேதியியல், சிறப்பு மொழிப் பாடம், தட்டச்சு
மார்ச்சு 27     அரசியல்அறிவியல், செவிலியியல்( நர்சிங்), புள்ளியியல், தொழில்பாட எழுத்து தேர்வுகள்

 

பத்தாம் வகுப்பு : தேர்வு அட்டவணை

தேர்வு நேரம் :  காலை09.15 மணி – நண்பகல் 12.00 மணி

 

நாள்

பாடம்

மார்ச்சு 27     மொழித்தாள் 1
மார்ச்சு 28     மொழித்தாள் 2
ஏப்பிரல் 1     ஆங்கிலம் 1
ஏப்பிரல் 2     ஆங்கிலம் 2
ஏப்பிரல் 5     கணக்கு
ஏப்பிரல் 8     அறிவியல்
ஏப்பிரல் 12     சமூக அறிவியல்