(திருக்குறள் மாநாடு, படத்தொகுப்பு 4 தொடர்ச்சி)

அனைத்துலகத் திருக்குறள் மாநாடு, குமரி, 2017: படத்தொகுப்பு 5

[படங்களை அழுத்தின் பெரிதாகக் காணலாம்.]