இலக்கிய-இலக்கணத்தொடர் கருத்தரங்கம் 51

இலக்கிய வளர்ச்சிக் கழகம், திருவாரூர்

தலைமை: பாவலர் காசி வீரசேகரன்

சிறப்புரை : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

“தமிழன்என்பதில் என்ன பெருமை இருக்கிறது?

thiruvaarur-azhaippithazh-page01 thiruvaarur-azhaippithazh-page02 thiruvaarur-azhaippithazh-page03 thiruvaarur-azhaippithazh-page04

அனைவரும் வருக!
நல்லாசிரியர் புலவர் எண்கண்சா.மணி