எழுவர் விடுதலை-நூலரங்கம்03 : nighazh_ezhuthamihzarviduthalai03

 

[படத்தை அழுத்தின் பெரிதாகக் காணலாம்.]