மக்கள்நலக்கூட்டணிமாநாடு, மதுர-MakkalNalakKoottani+

 மதுரையில் தை 12, 2047 / சனவரி 26, 2016 அன்று நடைபெற்ற மக்கள்நலக்கூட்டணியின்

மாநாட்டு ஒளிப்படங்கள்

String could not be parsed as XML

(படங்களை அழுத்திப் பெரிதாகக் காண்க.)

காண்க : –

மக்கள்நலக்கூட்டணியின் மதுரை மாநாட்டுப் படங்கள்

– முதல் பகுதி

அரசியல் அதிர்வலை ஏற்படுத்திய மக்கள்நலக்கூட்டணி மாநாடு!