(அதிகாரம் 007. மக்கள் பேறு தொடர்ச்சி) 01. அறத்துப் பால் 02. இல்லற இயல்       அதிகாரம் 008. அன்பு உடைமை        உள்ளம் உள்நெகிழ்ந்து, கனியும்படி    உயிர்வளர்க்கும் ஒழுக்கம்; உயர்வழக்கம்.    அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும்தாழ்….? ஆர்வலர்    புன்கண்நீர், பூசல் தரும்.          அன்பை அடைக்கும் கதவுஇல்லை;      அன்பைக் கண்ணீரே, காட்டிவிடும்.    அன்பு(இ)லார் எல்லாம், தமக்(கு)உரியர்; அன்(பு)உடையார்,    என்பும் உரியர் பிறர்க்கு.            அன்[பு]இல்லார், தந்நலத்தார்; அன்[பு]உள்ளார்,     …