ஆவணி 20,2052 ஞாயிறு  05.09.2021 மாலை 6.30 குவிகம் இணைய அளவளாவல் மதுரபாரதி சிறப்புரை: அமெரிக்காவில் தவழும் தென்றல் இணையவழி அளவளாவல் நிகழ்வு நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.  நிகழ்வில் இணையZoom  Meeting ID: 619 157 9931Passcode: kuvikam123   பயன்படுத்தலாம் அல்லதுhttps://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09 இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம் .