அம்பத்தூர் முதுநகர் கார்த்திகை 07, 2045 / நவ.23, 2014