அனைத்துத் தமிழ்நாடு குத்தூசி மருத்துவச் சங்கம் நடத்தும் 8 ஆவது பன்னாட்டு குத்தூசி மருத்துவர்கள்  மாற்றுமுறை மருத்துவர்கள் மாநாடு   வேண்டுகோள் மடல் நாள்   மாசி 30, 2046 & பங்குனி 1, 2046 — 14.03.2015 & 15.03.2015 சனி, ஞாயிறு எல்கேஎசு மஃகால், திண்டுக்கல் சாலை, திருச்சிராப்பள்ளி