(பன்னீர்செல்வத்தின்புதியபுரட்சிக்கவி: களம் : 4   காட்சி : 4 தொடர்ச்சி) களம் : 4  காட்சி : 5 கவிஞனும், இளவரசியும் காதற்பூங்காவில் உலவுகின்றனர். இறுதிக்கட்டத்தில் மன்னன் மறைந்திருந்து காணுகிறான். இசைப்பாடல் அவன் :                  வானத்து                           முழுநிலா                                                 வஞ்சியுன்                          பால்வடியும்                                       தாமரை                             முகம் நாணி                                                 தயங்குதடி                         வான்முகிலில்                                       நெஞ்சையே             கருப்பாக்கி                                                 நிலவரை                           போட்டொளிக்கும்                                       கருப்புப்                            பணக்காரர்                                                 கனவில்                            பிதற்றுதலாய்                                       வஞ்சியே                          என்மனது                                                 வாட்டுந்                            துயராலே                                       பஞ்சினும்                         மெலிதாகிப்                                                 பதைத்துப்                        …