1)      அகத்தியன் விட்ட புதுக்கரடி, பாரதிதாசன் பதிப்பகம் 2)      அம்மைச்சி, 3)      அழகின் சிரிப்பு (கவிதை நூல்) 4)      இசையமுதம் (இரண்டாம் பாகம்), பாரதசக்தி நிலையம் (1952) 5)      இசையமுதம் (முதல் பாகம்), பாரதசக்தி நிலையம் (1944) 6)      இரசுபுடீன் 7)      இரணியன் அல்லது இணையற்ற வீரன் (நாடகம்), குடியரசுப் பதிப்பகம் (1939) 8)      இருண்ட வீடு (கவிதை நூல்) 9)      இளைஞர் இலக்கியம், பாரி நிலையம் (1967) 10)   உயிரின் இயற்கை, மன்றம் வெளியீடு (1948) 11)   உரிமைக் கொண்டாட்டமா?  குயில் (1948)…