ஆங்கிலத்துறை, சென்னைப்பல்கலைக்கழகம் ஆவணி 7, 2045 / ஆக.23,2014