ஆசிரியர்: என். சொக்கன், பெங்களூரு மின்வரி: nchokkan@gmail.com தளம் : http://nchokkan.wordpress.com வெளியீடு: இலவய மின்தமிழ்நூல்கள் [ FreeTamilEbooks.com ]  புத்தக எண் – 165 உரிமை – எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம். அனைத்துவகைக் கணிணி,கைப்பேசிகளில் கட்டணமின்றிப் பதிவிறக்கலாம். மின்னூலாக்கம் : சீனிவாசன் மின்னஞ்சல் : tshrinivasan@gmail.com மேலட்டை உருவாக்கம்: மனோசு குமார் மின்னஞ்சல்: socrates1857@gmail.com