வண்ணதாசனும் கல்யாண்சியும்: சிறப்புரை: கணேசராமன்

குவிகம் இணையவழி அளவளாவல் ஆவணி 13, 2052 ஞாயிறு 29.08.2021 மாலை 6.30 வண்ணதாசனும் கல்யாண்சியும் சிறப்புரை: கணேசராமன் நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.   நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்க விரும்புகிறோம்      நிகழ்வில் இணைய  கூட்ட எண்  / Zoom  Meeting ID: 619 157 9931 கடவுக் குறி / Passcode: kuvikam123                                                    அல்லது இணைப்பு    https://bit.ly/3wgJCibyoutube இணைப்புhttps://bit.ly/3v2Lb38

குவிகம் இணையவழி அளவளாவல் 01/08/2021

ஆடி 16, 2052 / ஞாயிறு 01.08.2021 மாலை 6.30 குவிகம் இணையவழி அளவளாவல் குலை குலையாய் முந்திரிக்காய் நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.  நிகழ்வில் இணைய கூட்ட எண்  / Zoom  Meeting ID: 619 157 9931 கடவுக் குறி / Passcode: kuvikam123   பயன்படுத்தலாம் அல்லது இணைப்பு    https://bit.ly/3wgJCibyoutube இணைப்புhttps://bit.ly/3v2Lb38

குவிகம் இணையவழி அளவளாவல் 25/07/2021

ஆடி 09, 2052 / 25.07.2021 ஞாயிறு மாலை 06.30 நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.  நிகழ்வில் இணையகூட்ட எண்  / Zoom  Meeting ID: 619 157 9931 கடவுக் குறி / Passcode: kuvikam123   பயன்படுத்தலாம் அல்லதுhttps://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09 இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம் .        குவிகம் இணையவழி அளவளாவல்  நீங்களும் பேச்சாளராகலாம் –  முனைவர் சி.சுந்தரராமன்