புரட்டாசி 11, 2053 புதன் 28.09.2022 இரவு 7.00 தமிழ்நாடு இனி – தோழர் தியாகு இணைய வழிக் கூட்டம்