இந்தியக் கால்நடை அறிவியல் ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் காலியாக உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களுக்குத் தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. விளம்பர எண்.1/2016/MRDPC பணி: தொழில்நுட்பர் (Technician T-1) – 102 பணி: தொழில்நுட்பர் (Technician T-1) ஓட்டுநர் (KVK) – 01 பணி: முதன்மைத் தொழில்நுட்ப உதவியாளர் (Senior Technical Assistant T-4) – 01 பணி: தொழில்நுட்ப உதவியாளர் (Technical Assistant T-3) – 03 பணி: தொழில்நுட்ப உதவியாளர் (T-3) – 01 பணி: முதன்மைத் தொழில்நுட்ப உதவியாளர் (T-4)…