மார்கழி 18, 2052 / 02.01.2022 ஞாயிறு மாலை 6.30 இணையவழி அளவளாவல் நிகழ்வு 2022 இல் குவிகம் என்ன செய்யலாம்? உங்கள் ஆலோசனைகள் நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.  நிகழ்வில் இணையகூட்ட எண்  / Zoom  Meeting ID:  619 157 9931கடவுச் சொல் /  Passcode:  kuvikam123    அல்லது https://bit.ly/3wgJCib நம் வலை youtube இணைப்புhttps://bit.ly/3v2Lb38