புரட்டாசி 22, 2047 / அட்டோபர் 08, 2016 மாலை 5.00 உலகத்தமிழ்க் கழகம்