இடைத்தரகன் விலை உரைப்பான் – ஆற்காடு க. குமரன்

இடைத்தரகன் விலை உரைப்பான்  தினை விதைத்தவன் தினை அறுப்பான். . . . அன்று! விதை விதைத்தவன் விலை மறப்பான் இடைத்தரகன் விலை உரைப்பான். . . . இன்று!   விதை விதைத்தவன் வதைபட வகுத்த விதியில் மாற்றான் சதை கூட இதையெண்ணியுகுத்த கண்ணீரில் முளைக்குமோ விதைகள் யாவும் உப்பு நீரன்றே உழைப்பின் வியர்வைத் துளியும் விதைத்தவனே விலை கூறல் வேண்டும்   சகதியில் உழல்கையில் தொடர்பு இல்லை ஏற்றம் இழுக்கையிலும் நீரேற்றம் இல்லை   எட்டு வழிச்சாலை வயல்கள் எல்லாம் வழிப்பறியில்…

விடியல் பரிதி – உருத்ரா

 உழவத்தமிழா! விடியல் பரிதி நீயே!   விசும்பின் துளிபெய்து வியன் நிலம் கீறி மெய் வருத்தம் உரம் சேர்த்து கனலும் கதிரொடு தன் புனல் இழைத்து காய்நெல் அறுத்துக் கழனி வளம் ஆக்கி ஊஞ்சல் ஞாலம் தன் உயிரீந்து ஆட்டி. ஓங்கலிடையே தமிழின் ஒளியாய் உலகு புரக்கும் உழவத்தமிழா! உனை உறிஞ்சும் தும்பிகள் உலா வந்திடும் கள்ளம் அறிதி! உள்ளம் தெளிதி! யானை புக்க புலம் போல நம் கவளமும் சிதறி வளங்களும் அழிந்து நிகழ்தரு வல்லிய கொடுமைகள் அகல‌ எழுவாய்!எழுவாய்! எழுதரும் கனலியே…