ஊழிநீ! உலகு நீ! ஊழிநீ; உலகு நீ; உருவும் நீ; அருவும் நீ; ஆழிநீ; அமுதம்நீ; அறமும்நீ; மறமும்நீ; – நந்திக்கலம்பகம்