சந்தியைச் சிந்திப்பீர்! [படங்களை அழுத்தின் பெரிதாகக் காணலாம்!]  – என்.சொக்கன்