பனுவல் வழங்கும்  குமுகாய நீதி நிகழ்வுகள் ஏப்பிரல் முழுவதும் சனி, ஞாயிறுகளில்   நூல்கள் வெளியீடு திரைக்காட்சி உரையாடல்