தமிழ்வழி  ஓக இருக்கைப் பயிற்சிகள் தொடர்பிற்கு : ஓகம் குருகுலம், அசித்தர் குடில் 9382719282, 8124264844, பெண்கள் 8682989055