மொத்தப்பரிசுத்தொகை 28,000 உரூபாய் -மாம்பலம் ஆ.சந்திரசேகர் -இலக்கியப் பீடம்