கல்விப் பொறுப்பு யாருடையது? பேராசிரியர் சி.இலக்குவனார்