செய்திக்கு : கவிக்கொண்டல் மா. செங்குட்டுவன் 89ஆம் ஆண்டு பிறந்த நாள் படங்களை அழுத்தின் பெரிதாகக் காணலாம்.