நான் தமிழ்! நீ தமிழ்! யாவும் தமிழ்!   இனிய தமிழ் என்றும் இனிக்கும் தமிழ் கண்கள் பனிக்கும் தமிழ் உழைக்கும் தமிழ் என்றும் தழைக்கும் தமிழ் ஈழம் அழைக்கும் தமிழ் மிளிரும் தமிழ் என்றும் குளிரும் தமிழ் எம்மில் ஒளிரும் தமிழ் தங்கத் தமிழ் என்றும் சிங்கத் தமிழ் எங்கள் சங்கத் தமிழ் செந்தமிழ் என்றும் பைந்தமிழ் வாழ்வின் தேன்தமிழ் ஆல் தமிழ் ஆழ் தமிழ் அகிலம் ஆள் தமிழ் உன் தமிழ் என்றும் உண் தமிழ் தமிழனின் கண் தமிழ் கல்…