தமிழினமே பெருமையுறத் தமிழ்நாடு பிறந்ததுவே! – கிருட்டிண திலகா

பா வகை: கலி மண்டிலம்.      தமிழினமே பெருமையுறத் தமிழ்நாடு பிறந்ததுவே! ஆண்டதொரு ஆங்கிலேயர்              ஆட்சியிலே வைத்தாரே..    வேண்டாத மதராசு            வென்றதொரு   பெயர்மாற்றம்.      நீண்டகாலப்   போராட்டம்             நிலைத்தது     நற்பெயராய்க்      கொண்டதொரு   தமிழ்மொழியால்                  கண்டோமே    தமிழ்நாடு. 2.   சங்கரலிங்    கனாரேற்றார்              சாகும்வ     ரைஉண்ணாது       மங்காதப்    புகழ்பெற்றார்.               மகத்தான    உயிர்நீத்தார்.       தங்கமான சின்னதுரை               தந்தாரே   தீர்மானம்.        எங்கெங்கும் தமிழ்நாடு                இசையாகப்  பரவியது. 3. நிதியமைச்சர்   பேசினாரே             …

கூட்டை எரிக்கும் சிறகுகள்!- கிருட்டிண திலகா

கூட்டை எரிக்கும் சிறகுகள்! வேலியுமே பயிர்களைத்தான்   கெடுக்கும் காலம்.      வெள்ளாட்டை வளர்ப்போனே           அழிக்கும் கோலம். கூலியின்றி   ஏமாற்றிப் பிழைக்கும்    கூட்டம்.         குடிவைத்த வீட்டினையே          எரிக்கும்   நாட்டம். வாலில்லாக்    குரங்கினத்துப் பகையை        அன்று         வாலிதனை மாய்த்ததுபோல்  மறைந்திருந்து            அழிக்கத்    தோன்றும். சூலியென  ஆங்காரம் எழுமே     நெஞ்சில்.         சூழ்பகையும் அழிந்திடுமே             வலியும்  மிஞ்சில்! *பொய்சொல்லி ஆட்சியேறிப் பிழைக்கும்    கூட்டம்.        போக்கற்ற  வழியினிலே        பணத்தைக்   கட்டும். மெய்வருத்தி   உழைப்போர்மேல் வரியைக்  கூட்டி…       …