குவிக்க வேண்டும் தமிழ்ச்செல்வம்! தமிழில் பேசு கலப்பின்றித் தவமாய்க் கொண்டு பழகிடவே சிமிழில் ஒளிரும் முத்தாகும் சிந்தை மகிழும் ஒளிக்காணும் குமிழைப் போன்ற வாழ்வினிலே குவிக்க வேண்டும் தமிழ்ச்செல்வம் அமிழ்தாய் மாறி உயிரினிலே அடங்கும் பொலிவைக் காண்போமே! தாமோதரன் கபாலி