ஆடி 08, 2046 / சூலை 24.,2015 மன்னர் திருமலை(நாயக்கர்) கல்லூரி பசுமலை, மதுரை