கரிகால்வளவன் சுழற்கோப்பை ஆடி 26, 2045 / ஆக. 18, 2014