மார்கழி 10, 2046 / திசம்பர் 26, 2015 மாலை 5.00 சென்னை தமிழர் நடுவம்