தை 24, 2047 / பிப்.07, 2016 காலை 9.30 – பிற்பகல் 1.30