திரைப்பட நாள் தவறாக உள்ளது. உரியவரிடம் கேட்டுத் தெளிவு பெறுக!