சென்னைத்துறைமுகத் தமிழ்ச்சங்கம்  ஆவணி 02, 2046 / ஆகத்து 19, 2015