முறுவல் இதழுக்கு மரபுக்கவிதைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன! arvinpadmanaba@gmail.com