குவிகம் இணைய அளவளாவல் கார்த்திகை 19, 2052 ஞாயிறு 5.12.2021 மாலை 6.30                   அறிமுகம் : செந்தூரம் செகதீசு                           இரம்யா வாசுதேவன்   இணையவழி அளவளாவல் நிகழ்வு  தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.  நிகழ்வில் இணையகூட்ட எண் / Zoom  Meeting ID: 619 157 9931கடவுக்குறி / Passcode: kuvikam123   அல்லதுhttps://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09