சத்தியவான் வாய்க்காலைக் காப்பாற்றும் கூட்டம் தை 25, 2047 / பிப்.08, 2016 மாலை 4.00  ஆறுபாதி