ஆடி 10-13, 2049 வியாழன்-ஞாயிறு சூலை 26-29, 2018 சேக்கிழார் ஆராய்ச்சி மையம் திரு இராமச்சந்திரா மருத்துவம் – ஆராய்ச்சிப் பல்கலைக்கழகம் இணைந்து நடத்தும் தெய்வச் சேக்கிழார் 26 ஆம் ஆண்டு விழா